Zwroty i reklamacje

 1. Prawa i obowiązki Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji.
 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: Frontile Distribution Sp. z o.o. ul. Widokowa 21 42-613 Tarnowskie Góry.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.
 6. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 7. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.
 14. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Wskazane nie wyklucza obowiązku Zamawiającego do odesłania towaru prawidłowo zabezpieczonego przez zniszczeniem.
 15. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 17. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną Fakturę VAT.
 18. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne (rękojmia).
 19. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 20. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: A. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; B. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 21. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 22. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 23. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: A. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; B. żądać usunięcia wady.
 24. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 25. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 26. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 27. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 28. Sprzedający nie odpowiada za:
 • wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
 • wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji;
 • uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez klienta;
 • uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na niewypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych);
 • zmiany kolorystyczne spowodowane ekspozycją na promieniowanie słoneczne;
 • uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych;
 • uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem bezpośrednio na powierzchni stołu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;
 • uszkodzenia i wady spowodowane nieodpowiednim poziomem wilgotności powietrza w pomieszczeniu; obejmuje to takie uszkodzenia jak: pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia;
 • uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą;
 • uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport);
 • uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu;
 • zmiany wynikające z codziennego użytku;
 • naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce;
 • naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (twardziel, biel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne);
 • zaprawki i niewielkie ubytki świadczące o świadomej stylizacji mebla przez Sprzedającego, wynikające np. z technologii postarzania drewna, łączenia elementów składowych lub wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie;
 • naturalne ubytki.
 1. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

Podane informacje są częścią Regulaminu w całości dostępnym na stronie: https://frontile.pl/regulamin
Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep frontile.pl należący do Ofisovnia Katarzyna Lubera-Żelazko. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie firmy lub kontaktując się z Działem Obsługi.

Menu