Płatności i wysyłka

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.frontile.pl
2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest kliknąć „Przejdź do kasy”.
3. Po przyciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane:
a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Adres e-mail;
d) Telefon kontaktowy;
e) Ulicę;
f) Nr budynku;
g) Nr Lokalu;
h) Kod pocztowy;
i) Miasto;
j) Państwo;
opcjonalnie:
l) Nazwę firmy;
m) Numer NIP;
4. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i kontynuacja zakupu są równoznaczne z oświadczeniem, że podane przez niego dane są prawdziwe.
5. Zamawiający deklaruje czy chce otrzymać do zamówienia Fakturę VAT od Sprzedającego poprzez zaznaczenie lub pozostawienie pustego odpowiedniego pola wyboru. Jeśli Zamawiający zamówi u Sprzedającego Fakturę VAT, jest zobowiązany uzupełnić dane adresowe o nazwę firmy oraz numer NIP, na które wystawiona będzie Faktura VAT.
6. Zamawiający będący czynnym płatnikiem VAT-UE, może zażądać faktury VAT 0%. W takim wypadku konieczny jest kontakt mailowy ze Sprzedawcą.
7. W przypadku, gdy adres zamówienia nie znajduje się na terenie: państw członkowskich UE, nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu. Po kontynuacji zakupu przez Zamawiającego, Sprzedający otrzyma jego dane adresowe. Sprzedający określi koszt oraz czas dostawy towarów na adres zamówienia i skontaktuje się z Zamawiającym indywidualnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia w Serwisie, celem finalizacji zamówienia.
8. Po podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający może kontynuować zakup poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Z wyjątkiem sytuacji opisanych ww § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu, Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach wysyłki. Z wyjątkiem, w.w. sytuacji, Zamawiający po ponownym kliknięciu „Kupuję i płacę”, ma możliwość płatności za pomocą kart płatniczych Visa lub Mastercard. Płatności realizowane są przez system PayU.
9. Po wybraniu metody płatności, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Kupuję i płcę”.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega sobie prawo niewykonania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, o czym poinformuje Zamawiającego, o ile jest to możliwe.
11. Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jest obowiązany dokonać zapłaty.
12. W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 10 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji Zamawiającemu o braku możliwości realizacji zamówienia.
13. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności.
14. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.
15. Zasady przetwarzania danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu opisane są w § 8 Regulaminu.
16. Podanie danych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt (a-j) Regulaminu jest niezbędne dla realizacji zamówienia. Podanie danych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt (l-m) Regulaminu jest niezbędne dla wystawienia faktury VAT, o czym Zamawiający zostanie odrębnie powiadomiony podczas składania zamówienia, na etapie, o którym mowa w § 3 ust. 5.

KOSZTY I TERMINY DOSTAWY
1. Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.
3. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
4. Terminy dostawy towaru są następujące:
a) Kurier na terytorium Polski – 1 dzień roboczy;
b) Kurier poza granicami Polski na terytorium Unii Europejskiej – 2-4 dni robocze;
c) Kurier poza terytorium Unii Europejskiej – ustalane indywidualnie.
5. Dostawa jest realizowana w systemie burta-burta, to znaczy, że nie obejmuje wniesienia zamówienia.
6. W przypadku nieskutecznego doręczenia zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do opłacenia dostawy zwrotnej do sklepu i ponownej na adres doręczenia (łącznie: dwukrotność opłacanej kwoty przesyłki, a w przypadku darmowej przesyłki – zgodnie z cenami dostaw obowiązującymi w sklepie). Zamawiający zostanie również obciążony kosztami magazynowania produktów do dnia ponownej dostawy w wysokości 100zł brutto za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni na dzień, o ile nie ustalono inaczej.
7. Punkt 6. odnosi się przede wszystkim do dostaw realizowanych transportem własnym Sprzedającego bądź zamówioną spedycją indywidualną, przy czym klient został poinformowany z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy mailem i/lub telefonicznie, a termin dostawy nie odbiega od przewidywanego o więcej niż 10 dni roboczych.
8. Magazynowanie zamówienia u Sprzedającego jest związane z opłatą 100zł brutto za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni na dzień, o ile nie ustalono inaczej. Sprzedający ma prawo nie zgodzić się na magazynowanie produktów, o ile termin dostawy nie odbiega od przewidywanego o więcej niż 10 dni roboczych oraz Sprzedający nie dysponuje wystarczającą powierzchnią.

PŁATNOŚCI
1. Zamawiający, po złożeniu zamówienia obowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.
2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:
a) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego. Nr rachunku – xxxx
b) Online, za pośrednictwem platformy.
3. Wskazana na etapie wyboru systemu płatności cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu.

Podane informacje są częścią Regulaminu w całości dostępnym na stronie: https://frontile.pl/regulamin
Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep frontile.pl należący do Ofisovnia Katarzyna Lubera-Żelazko. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie firmy lub kontaktując się z Działem Obsługi.

Menu